ความรู้สุรา.jpg
บรรยายความรู้เกี่ยวกับการผลิตสุรา
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

5 ข้อควรรู้.jpg
5 ข้อควรรู้
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

รูป11.jpg
         โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร"
ฝ่ายอำนวยการ_สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

1402896.jpg
รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล