โครงการ "ครัวปันอิ่ม"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ด้วยการแจกอาหารจำนวน 120 กล่อง/วัน เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะหมด ณ หน้าอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง


 • paneimH_kan.jpg
 • paneim1_kan.jpg
 • paneim2_kan.jpg
 • paneim4_kan.jpg
 • paneim5_kan.jpg
 • paneim6_kan.jpg
 • paneim8_kan.jpg
 • paneim10_kan.jpg
 • paneim12_kan.jpg
 • paneim13_kan.jpg
 • paneim14_kan.jpg
 • paneim16_kan.jpg
 • paneim17_kan.jpg
 • paneim18_kan.jpg
 • paneim19_kan.jpg
 • paneimH_kan.jpg