คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมืองฯ และ สำนักสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ได้เข้าตรวจติดตาม แนะนำ การจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ของคณะอนุกรรมการฯ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมือง กาญจนบุรี และสาขาท่าม่วง

 


  • gecc1_kan.jpg
  • gecc2_kan.jpg
  • gecc3_kan.jpg
  • gecc5_kan.jpg
  • gecc6_kan.jpg
  • gecc7_kan.jpg
  • gecc8_kan.jpg
  • gecc9_kan.jpg
  • gecc10_kan.jpg
  • gecc11_kan.jpg