ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดสรรเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำผ่านอินเทอร์เน็ต

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 

ประกาศเจตนารมณ์ 

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน