ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดสรรเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ประกาศเจตนารมณ์ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

คู่มือประชาชน