รูป11.jpg
         โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร"
ฝ่ายอำนวยการ_สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

1402896.jpg
รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

2.jpg
โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต 
ฝ่ายอำนวยการ_สพ.กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

CSR_๒๒๐๒๑๕_19.jpg
โครงการ "สานฝัน...ปันน้ำใจให้น้อง"
ฝ่ายอำนวยการ_สพ.กาญจนบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล