ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่กำแพงเพชร
  

ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493

ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509

ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

แบบทดสอบการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

ความรู้เกี่ยวกับการนำยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักร

ความรู้เกี่ยวกับการนำสุาเข้ามาในราชอาณาจักร

ความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493

ความรู้เกี่ยวกับจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ