• อ่านรายละเอียด
  
News.jpg
งบทดลองปีงบประมาณ 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ITALogo1.png
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__4366519.jpg
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการ)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

293130796_1099242530686591_7009476151008171399_n.jpg
กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล