• อ่านรายละเอียด
  
ITALogo1.png
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

News.jpg

ประกาศขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

moi.jpg
รายการนำส่งเงินรายได้ อปท.
admin : ผู้บันทึกข้อมูล 

News.jpg
งบทดลองปีงบประมาณ 2563
 : ผู้บันทึกข้อมูล