การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล และ การป้องกันการทุจริต

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)
O1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
      O1 (1) โครงสร้างหน่วยงาน
      O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
      O1 (3) อำนาจหน้าที่
      O1 (4) พื้นที่รับผิดชอบ
      O1 (5) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
                - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
                - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
                - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      O1 (7) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


O2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน
     O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์
          - ข่าวผู้บริหารกรมสรรพสามิต
          - ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต


O3 ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน
     O3 (1) Q & A (ถาม-ตอบ)
     O3 (2) Social Network : facebook สำนักงานสรรพสามิตกำแพงเพชร


O4 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     O4 (1) แผนดำเนินงานประจำปี
          - แผนบริหารความเสี่ยงการจัดเก็บภาษี
          


O5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
          - การพิจารณาและวิเคราะห์แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
          - การตรวจสอบภาษีตามหนังสือเรียก
          - การป้องกันและปราบปราม
          - การจัดการของกลาง
          - การรับและนำส่งเงินรายได้
          - การปฏิบัติงานระบบรายได้
          - การปฏิบัติงานระบบงานใบอนุญาต
        


O6 มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน
     O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชน
     O6 (2) E-Service
          - การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต
          - การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
          - แนะนำบริการข้อมูลยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต


O7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
     O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O8 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
     O8 (1) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน


O9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
     O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          - แผนงานโครงการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
          - ภาพกิจกรรม
          - สรุปผลตามแผนงาน


O10 การถ่ายทอดเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O10 (1) เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร


O11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


O12 แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน
       O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
       O12 (2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O12 (3) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  
       O12 (4) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย

 

 

 


  • ITALogo1.png