เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

uatucm344239.jpg

นางสาววันดี โชคคีรี

ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
 

 

 

 
 

ลำดับชื่อ - สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1หลวงรักษ์ วรผล
2476
2นายเชื้อ ไชยอนันต์2499
3นายพูนศักดิ์ ณ ป้อมเพชร2499
4นายอรุณ สุขชายไชย2503 - 2512
5นายสัญชัย สร้อยเพชร2512 - 2513
6นายบรรเทา อนุดิตถ์2517 - 2522
7นายจำนงค์ สงวนทรัพย์2523 - 2526
8นายสนอง ปทุมชาติ2526 - 2529
9 นายนิรันดร์ บุรจรรย์2529 - 2531
10นายวิเชียร ถิระสาโรช2531 - 2535
11นายไผท จันทร์ขาว2535 - 2536
12นายวิชาญ วงศ์ศศิวมล2537 - 2539
13นายสมบูรณ์ เกิดทรัพย์2539 - 2543
14นายสมบูรณ์ กุศล2543 - 2547
15นางกนกปัญจ์ สมบัติเจริญ2548 - 2550
16นายอนุกูล พรหมมาศ2551 - 2551
17นายวิวัฒน์ เขาสกุล2551 - 2554
18นายวรวรรธน์ ภิญโญ2554 - 2556
19นางสาวทัศนีย์ พูลทวีธรรม2556 - 2560
20นายอำนาจ อริยจินดา2561 - 2562