เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร  มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 2. อำเภอพรานกระต่าย
 3. อำเภอลานกระบือ
 4. อำเภอไทรงาม
 5. อำเภอคลองลาน
 6. อำเภอโกสัมพีนคร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาคลองขลุง มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. อำเภอคลองขลุง
 2. อำเภอทรายทองวัฒนา
 3. อำเภอปางศิลาทอง
 4. อำเภอบึงสามัคคี
 5. อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 mapkp.jpg