ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเตรื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเตรื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น


  • p402_4_1.jpg
  • p402_4_2.jpg
  • p402_4_3.jpg
  • p402_4_4.jpg