สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Zoning มัธยมศึกษา

- อำเภอเขาวง - อำเภอนาคู - อำเภอดอนจาน - อำเภอห้วยเม็ก - อำเภอคำม่วง - อำเภอท่าคันโท

- อำเภอร่องคำ - อำเภอหนองกุงศรี - อำเภอนามน - อำเภอห้วยผึ้ง - อำเภอสามชัย  - อำเภอฆ้องชัย

Zoning ประถมศึกษาเขต1

- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

- อำเภอร่องคำ

- อำเภอกมลาไสย

- อำเภอดอนจาน

- อำเภอสามชัย

- อำเภอสหัสขันธ์

- โรงเรียนเอกชน

Zoning ประถมศึกษาเขต2

- อำเภอฆ้องชัย

- อำเภอท่าคันโท

- อำเภอยางตลาด

- อำเภอหนองกุงศรี

- อำเภอห้วยเม็ก

Zoning ประถมศึกษาเขต3

- อำเภอกุฉินารายณ์(1) - อำเภอกุฉินารายณ์(2) - อำเภอกุฉินารายณ์(3)

- อำเภอเขาวง 

- อำเภอคำม่วง

- อำเภอนาคู

- อำเภอนามน

- อำเภอสมเด็จ(1) - อำเภอสมเด็จ(2)

- ห้วยผึ้ง