รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานการให้บริการปีงบประมาณ 2559

 

     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  สาขาเมืองกาฬสินธุ์

     สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีก่าฬสินธุ์  สาขาสมเด็จ

     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  สาขาหนองกุงศรี