สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรม3.jpg

ยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม

            สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ากฬสินธุ์  ขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคลต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นผู้มีคุณธรมมจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการ

LINE_ALBUM_CSR + ไหว้ศาล_๒๓๐๒๑๕_177.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมบัติ เกริกชัยวัน สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ทำพิธีสักการะไหว้ศาลพระภูมิ

ประจำสำนักงาน เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปีและกิจกรรม

CSR ทำความสะอาดทาสีรอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

การจัดการความรู้ (KM)1.jpg

การจัดการความรู้ (KM)

          การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 
 
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายสมบัติ  เกริกชัยวัน
 
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ใน
 
สังกัด (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 เรื่อง 1) 
 
การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต “สถานบริการ” และ 2) กฎกระทรวง
 
การผลิตสุรา พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 
กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 

65-10-24_107บริจาคผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลธัญญา1.jpg

ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

            วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ เกริกชัยวัน

สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิต

พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ำท่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วน

ตำบลธัญญาอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพุฒ  จงกลรัตน์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา และ ส.ต.ท. ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา ร่วมรับสิ่งของบริจาค

จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

บริจาคช่วยเหลืออุทกภัย อ.ฆ้องชัย 1.jpg

บริจาคช่วยเหลืออุทกภัย อ.ฆ้องชัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  สรรพสามิตพื้นที่

กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) ร่วม

บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมมอบนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1.jpg

ปรชุมมอบนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 19 ตุลาคม  2565 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  สรรพสามิตพื้นที่

กาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับ

เจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2563 -2564 แก่บุคลากรใน

สังกัดที่มีคุณสมบัติได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน 4 ท่าน และมอบโล่

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี

พ.ศ. 2565 แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ ซึ่งผ่านการ

รับรองมาตรฐาน (GECC) ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

GECC1.jpg

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

         วันที่ 28 กันยายน 2565  นายสมบัติ  เกริกชัยวัน 

ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิต

พื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ และตรารับรองมาตรฐาน

การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงแรม

เซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

1.jpg

วันธงชาติไทย

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 

ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และประดับธงชาติไทยตามอาคาร

สถานที่ราชการอาคารบ้านเรือน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

1.jpg

ยินดีต้อนรับนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ได้ต้อนรับนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายฉลอง นิ่มเนียม

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสรรพสามิตพื้นที่

ในสังกัดฯ สรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบาย

กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

OTOP01.jpeg

งานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากการเกษตรโดยตรงสู่ผู้บริโภค OTOP

วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565 ท่าน สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

นายสมบัติ เกริกชัยวัน พร้อมคณะ ร่วมงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจาก

การเกษตรโดยตรงสู่ผู้บริโภค สนับสนุน 1 ตำบล 1 ผลิตภัฑ์ OTOP

ผู้ผลิตสินค้าน้ำพริกธัญญนันท์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

(หลังเก่า)