สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประกาศรับสมัครงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต