สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ช่องทางการสอบถามผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ และพื้นที่สาขา

(1)  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

-  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) karnlasin@excise.go.th                                                                                                                                                           

-  เว็บไซต์ https://www.excise.go.th/kalasin      

(2)  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  สาขาเมืองกาฬสินธุ์

-  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) e74105@excise.go.th                                                                                                                                                                                   

(3)  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  สาขาสมเด็จ

-  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) e74120@excise.go.th                                                                                                                                                                                   

(4)  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  สาขาหนองกุงศรี

-  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) e74110@excise.go.th

๒. ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต

 

                 

 

                      https://www.excise.go.th/

 

๓.ช่องทางติดต่อผ่าน Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

   - Facebook ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

   - Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์

   - Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ

   - Facebook  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี