สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

 พื้นที่รับผิดชอบ.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ มีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบการทำงานของสาขาทั้ง 3 สาขา

         

สาขาเมืองกาฬสินธุ์

 สาขาสมเด็จ

 สาขาหนองกุงศรี

   

1. อ.เมืองกาฬสินธุ์

1. อ. สมเด็จ

1. อ.หนองกุงศรี

   

2. อ.สหัสขันธ์

2. อ.กุฉินารายน์

2. อ.ห้วยเม็ก

   

3. อ.กมลาไสย

3. อ.เขาวง

3. อ.ท่าคันโท

   

4. อ.ยางตลาด

4. อ.นาคู

 

   

5. อ.ดอนจาน

5. อ. สามชัย

 

   

6. อ.ฆ้องชัย

6. อ.คำม่วง

 

   

7. อ.ร่องคำ

7. อ.นามน

 

   

 

8. อ.ห้วยผึ้ง