สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

คบจ.พ.ค.1.jpg

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน  2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ได้มอบหมายให้นายประเวส นามพุทธา

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ

"จังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ตลาดสด อำเภอ สหัสขันธ์

ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท

ภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กาฬสินธุ์

S__5955587.jpg

ครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่  5  เมษายน 2567
 
นายวีระชัย  วงศ์นันทนานนท์  สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 
 
ประกาศยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่มีคุณธรรมหรือทำความดี
 
จนเป็นแบบอย่างได้หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต
 
จิตอาสา และกตัญญู” เพื่อยกย่องให้เป็นบุคลากรต้นแบบ
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 ราย  ดังนี้

ประกาศเจตนารมณ์.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุม คบจ.jpg

ประชุมคณะทำงาน คบจ

ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะทำงาน

คบจ เพื่อพิจารณาคัดเลือก/ชุมชนโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์

แนวทางการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คัดเลือก ตาม ข้อ 2

มีผู้ประกอบอุตสากรรม/ผู้ประกอบกิจกรรมสถานบริการที่ยังไม่

เข้าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต

คบจ 21 มี.ค.2567.jpg

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้

นางศุดารัตน์ แดนนาสาร เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ

"จังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร

บ.เหล่าหลวงใต้ ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

(คบจ.) กาฬสินธุ์

8.jpg

โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์

สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ได้ร่วมโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ

ซึ่งสอดคล้องกับด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การคัดแยกขยะ

เพื่อให้บุคคลากรของกรมสรรพสามิต มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

และจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย EASE Excise

ปี 2567 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

 

ประกาศเจตนารมณ์ 2567.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว