สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

วันหยุดราชการ.jpg

วันหยุดราชการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ แจ้งวันหยุดราชการ

ประกาศ วันหยุดราชการ

📍เดือน กรกฎาคม 2566
 
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
31 วันหยุดราชการ(กรณีพิเศษ)
 
📍เดือน สิงหาคม 2566
 
1 วันอาสาฬหนูชา
 
2 วันเข้าพรรษา
 
14วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
 
 

 

 

งาน คบจ 66_4.jpg

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ "กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองแวง"

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

นายสมบัติ เกริกชัยวัน สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

"กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองแวง" พร้อมคณะผู้บริหารการคลัง

ประจำจังหวัด (คบจ.) กาฬสินธุ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตาม

พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง

จังหวัดกาฬสินธุ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรม3.jpg

ยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม

            สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ากฬสินธุ์  ขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคลต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นผู้มีคุณธรมมจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการ

LINE_ALBUM_CSR + ไหว้ศาล_๒๓๐๒๑๕_177.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมบัติ เกริกชัยวัน สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ทำพิธีสักการะไหว้ศาลพระภูมิ

ประจำสำนักงาน เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปีและกิจกรรม

CSR ทำความสะอาดทาสีรอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

การจัดการความรู้ (KM)1.jpg

การจัดการความรู้ (KM)

          การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 
 
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายสมบัติ  เกริกชัยวัน
 
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ใน
 
สังกัด (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 เรื่อง 1) 
 
การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต “สถานบริการ” และ 2) กฎกระทรวง
 
การผลิตสุรา พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 
กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 

65-10-24_107บริจาคผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลธัญญา1.jpg

ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

            วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ เกริกชัยวัน

สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิต

พื้นที่กาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ำท่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วน

ตำบลธัญญาอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพุฒ  จงกลรัตน์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา และ ส.ต.ท. ธีระศักดิ์  ไสยวิจิตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา ร่วมรับสิ่งของบริจาค

จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

บริจาคช่วยเหลืออุทกภัย อ.ฆ้องชัย 1.jpg

บริจาคช่วยเหลืออุทกภัย อ.ฆ้องชัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  สรรพสามิตพื้นที่

กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) ร่วม

บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว