ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.2560

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน-

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานการให้บริการปีงบประมาณ 2559