ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดการความรู้ KM ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM ไปในทิศทางเดียวกัน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้นำเสนอผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 และแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต รวมถึง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปลี่ยนกรมสรรพสามิตในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation" เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และวางแผนส่งเสริม การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิตอย่างเป็นระบบ ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 3

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปลี่ยนกรมสรรพสามิตในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation" เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และวางแผนส่งเสริม การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิตอย่างเป็นระบบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมสรรพสามิต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา การจับสลากของขวัญ รวมถึง เลี้ยงอาหารกลางวัน ...

ข่าวทั้งหมด