หนังสือรับรอง 2558  รับรองว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) ได้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ กรมสรรพสามิต ...

จำนวนทั้งสิ้น 2 บริการ ในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network:GIN)

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGo Thai)