กรมสรรพสามิตนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ "สถาปัตยกรรมองค์กร ก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล"

กรมสรรพสามิตนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ "สถาปัตยกรรมองค์กร ก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล"


  • สรรพสามิตดูงาน EA กรม_๑๘๑๒๑๗_0001.jpg