ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
สรรพสามิตดูงาน EA กรม_๑๘๑๒๑๗_0001.jpg
กรมสรรพสามิตนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมองค์กร ก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

EGA.jpg
หนังสือรับรอง 2558  รับรองว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) ได้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ กรมสรรพสามิต ...
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ex1.jpg
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557- 2559 (อยู่ระหว่างทบทวน)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

manyBTTthumb.png
ITC Knowledge
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล