ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้นำเสนอผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 และแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต รวมถึง การตอบข้อซักถาม ในการนี้ ได้นำคณะผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมระบบ Vision sensor ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cyber security ระบบ Command room เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563