ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมสรรพสามิต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา การจับสลากของขวัญ รวมถึง เลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมจำนวนกว่า 700 คน ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563