ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปลี่ยนกรมสรรพสามิตในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation" เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และวางแผนส่งเสริม การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิตอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดสัมมนาข้างต้น ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ กาญจนบุรี