ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมการจัดการความรู้ : การเสริมสร้างความสัมพันธ์และศักยภาพทีมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต (EASE EXCISE)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง การเสริมสร้างความสัมพันธ์และศักยภาพทีมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต (EASE EXCISE) โดยมีนายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บรรยายการให้ความรู้การกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และการวางกลยุทธ์ของกรมสรรพสามิต การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและประชาชนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม จำนวน 64 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วม จำนวน 11 คน