ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้ KM ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายเมธี ตั้งศรีพงศ์ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 ณ ห้องอบรม 201-202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต