ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowladge management) เรื่อง ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนางสาวกฤษณี ช่อสะอึก เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอบรม 201-202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต