ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานฟังก์ชัน Model สำหรับคาดการณ์ภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การใช้งานฟังก์ชัน Model สำหรับคาดการณ์ภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักแผนภาษี โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลและพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีบุคลากรของสำนักแผนภาษีที่เข้าร่วมการจัดการความรู้ จำนวน 15 คนและผ่านคะแนนทดสอบความรู้ร้อยละ 70 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100