ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการจัดการความรู้ : การฝึกอบรมหลักสูตรสถานะแนวทางดำเนินการชุดกฎหมาย กฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องอบรม 204 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันต์ โซนี่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยเนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะแนวทางดำเนินการชุดกฎหมาย กฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมจำนวน 64 คน เจ้าหน้าที่ที่สนใจจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมอีกจำนวน 11 คน