ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมการจัดการความรู้ สร้างจิตสำนึกส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เรื่อง สร้างจิตสำนึกส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร โดยมี ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ EASE EXCISE สู่แผนการยกระดับ การเป็นราชการ 4.0 โดยใช้ EASE EXCISE STRATEGY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่นเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม จำนวน 63 คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วม จำนวน 12 คน เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิตมีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร