ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริจาคหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท จากบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี จัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีนายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564