ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวหน่วยงาน

ประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต ติตอาสา กตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต ติตอาสา กตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คือ นางสุนิสา คำพญา ตำแหนง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย