ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมการจัดการความรู้อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ซึ่งได้อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 21 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาค จำนวน 20 คน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทิศทางและแนวโน้มตามนโยบายภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้มีความรู้และ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บรรยาย