ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทแผนงาน : ☑ แผนยุทธศาสตร์


แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

รายละเอียด

โครงการที่ 2พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data)

1

1.1.1

โครงการที่ 38เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

4

4.3.1

โครงการที่ 39เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(Data Center and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

4

4.4.1

โครงการที่ 40จัดทำระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (Excise Cloud System)

4

4.4.1

โครงการที่ 41เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II)

4

4.4.1

โครงการที่ 42ปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security

4

4.4.1

โครงการที่ 2พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data)

ยุทธศาสตร์ที่ : 1

กลยุทธที่ : 1.1.1

รายละเอียด : คลิกที่นี่

โครงการที่ 38เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

ยุทธศาสตร์ที่ : 4

กลยุทธที่ : 4.3.1

รายละเอียด : คลิกที่นี่

โครงการที่ 39เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(Data Center and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4

กลยุทธที่ : 4.4.1

รายละเอียด : คลิกที่นี่

โครงการที่ 40จัดทำระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (Excise Cloud System)

ยุทธศาสตร์ที่ : 4

กลยุทธที่ : 4.4.1

รายละเอียด : คลิกที่นี่

โครงการที่ 41เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II)

ยุทธศาสตร์ที่ : 4

กลยุทธที่ : 4.4.1

รายละเอียด : คลิกที่นี่

โครงการที่ 42ปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security

ยุทธศาสตร์ที่ : 4

กลยุทธที่ : 4.4.1

รายละเอียด : คลิกที่นี่