ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทแผนงาน : ☑ แผนยุทธศาสตร์


แผนงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธ์

รายละเอียด

โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม

ด้านที่ 6

Standardization

โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data)

ด้านที่ 6

End to End Service

โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล สารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต

ด้านที่ 6

Standardization