ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

 • คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กระบวนงาน :แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่ระบบงานมีปัญหา
  • กระบวนงาน :พัฒนาระบบงาน
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
 • คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) : คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 • แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ (BCP)
  • ประจำปี 2565
  • ประจำปี 2563-2564