ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

โครงการบริหารดาวเด่น (Stars Management)

เส้นทางการพัฒนาตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ในแต่ละตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสรรพสามิต  ประกอบด้วย

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว

หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ  การสร้างขวัญ กำลังใจ

☆การให้คุณให้โทษ

-คู่มือวินัยและการรักษาวินัย

-คู่มือการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต

-คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552

☆การสร้างขวัญ กำลังใจ

-- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/การคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สจริต

-สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

-ทุนการศึกษา