ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564) กรมสรรพสามิต
  • แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง
  • โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
   • หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   • ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
   • เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
   • การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564
   • โครงการที่ 1 การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต
   • โครงการที่ 2 การสัมมนา หลักสูตร “สรรพสามิตพื้นที่สาขา”
   • โครงการที่ 3 การสัมมนา หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
   • โครงการที่ 4 การฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
   • โครงการที่ 5 การฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 และ
    รุ่นที่ 2
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
   • การให้คุณและโทษ
   • คู่มือวินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
   • คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
   • ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552
   • คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552
   • การสร้างขวัญกำลังใจ
   • สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ
   • โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต
   • ทุนการศึกษา
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ
  • เงินเดือน ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ
 • รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการดำเนินการตามโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563