ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department LeasedLine

Leased Line เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง
รับ-ส่งสัญญาณ ภาพ เสียง และข้อมูล ระหว่างสถานที่ 2 แห่ง สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยจากการละเมิดข้อมูล และยังสามารถเลือกใช้ความเร็ว ในการรับ-ส่งได้ตามความต้องการและลักษณะการใช้งานตั้งแต่ความเร็ว 9.6 Kbps จนถึงความเร็ว 155 Mbps ตามมาตรฐานของ ITU โดยมีศูนย์ควบคุมการทำงานของโครงข่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NMS (Network Management System)

 leased-line1.jpg

Leased Line ใช้งานตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ คือ

- ธุรกิจขนาดเล็ก มีความต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย เพราะเป็นบริการแบบค่าใช้จ่ายคงที่
เหมาจ่าย
- ธุรกิจประเภทการเงินการธนาคาร และธุรกิจที่ต้องการรับ-ส่งข้อมูลเป็นปริมาณมาก ใช้
Leased Line ในการเชื่อมโยงโครงข่ายจากศูนย์ข้อมูลหลักไปยังสาขาย่อยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ระบบ LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area Network)
- การถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ เป็นการรับส่งสัญญาณ เสียง และข้อมูลด้วยช่องสัญญาณ
ที่มีความกว้าง (Bandwidth) ภายใต้โครงข่ายใยแก้วนำแสง ซึ่งคุณภาพในการรับส่งจะมี
ความรวดเร็ว ต่อเนื่อง ไม่มีการ Delay
- ธุรกิจประเภทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจ e-Commerce สามารถรับส่งสัญญาณภาพ เสียง
และข้อมูล ด้วยความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลได้พร้อมกันถึง 30 User โดยใช้เลขหมาย
โทรศัพท์เพียงเลขหมายเดียว

ประสิทธิภาพของ Leased Line

1.ใช้เทคโนโลยีโครงข่ายใยแก้วนำแสง ทำให้มั่นใจในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ เสียง ข้อมูล
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย
2.ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NMS (Network Management Service) ทำให้
ตรวจสอบแก้ไขเหตุขัดข้องให้ผู้ใช้บริการได้ทั่วประเทศ
3.กรณีเกิดเหตุขัดข้อง สามารถเปลี่ยนการรับ-ส่งข้อมูลไปยังเส้นทางสำรองได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
4.สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย อัตราค่าบริการคงที่เท่ากันทุกเดือน