ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ดาวน์โหลด

เอกสาร ดาวน์โหลด
ไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม DIS สำหรับระบบ 32 bit Download
ไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม DIS สำหรับระบบ 64 bit Download
ไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม Site Studio Download
คู่มือการใช้งาน Site Studio Download
คู่มือการแก้ไข Template Site studio Excise Webportal Download
คู่มือการเพิ่ม/ปรับแก้เนื้อหาเว็บไซต์ Download
คู่มือการเพิ่ม/ปรับแก้เนื้อหาเว็บไซต์ 2019 Download
VDO หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บท่าและเว็บไซต์กรมสรรพสามิต Download
List Template Site studio Excise Webportal Download
คู่มือการเปลี่ยน Template และการเปลี่ยน Redirect URL Download
แบบฟอร์มสมัครชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่าน สำหรับระบบเว็บไซต์กรมสรรพสามิต Download