ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการบริการประชาชน และการตอบคำถามการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์กร คลิกที่นี่

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่าน Internet หรือ Mobile Application คลิกที่นี่