ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department ระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

ระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

ด้านการจัดเก็บภาษี

 1. ระบบงานสารสนเทศหลัก
 2. ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (BI)
 3. ระบบจัดเก็บข้อมูลฉลาก สุรา ยาสูบ
 4. ระบบบริการข้อมูลฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา และยาสูบ
 5. ระบบค้นหาข้อมูลรถยนต์เสียภาษี (CHASSIS)
 6. ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ
 7. ระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
 8. ระบบตรวจสอบภายใน
 9. ระบบตรวจปฏิบัติการ
 10. ระบบงานตรวจสอบภาษี
 11. ระบบหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bank Guarantee)
 12. ระบบจัดการการชำระเงินผ่าน Payment Gateway
 13. ระบบ National Single Window (NSW)

ด้านควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม

 1. ระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล (Ethanol)
 2. ระบบบัญชีรับ-จ่ายโรงงานสุราและเบียร์ (DEPICA)
 3. ระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่น (Oil Control)

ด้านการปราบปราม

 1. ระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

ด้านบริหารองค์กร

 1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office)
 2. ระบบ Command Room
 3. ระบบ Conference (SMC)
 4. ระบบ e-Library เรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์
 5. ระบบ Strategy
 6. ระบบเข้าใช้งาน VPN (เพื่อเชื่อมต่อระบบจากหน่วยงานภายนอก)
 7. ระบบเครือข่ายภายในกรมสรรพสามิต (iPortal)
 8. ระบบเว็บไซต์เพื่อการจัดเก็บและพิจารณาเอกสารตรวจรับ FM
 9. ระบบเว็บพอร์ทัล กรมสรรพสามิต (Excise Web Portal)
 10. ระบบแชร์ไฟล์กรมสรรพสามิต (QR Doc)
 11. ระบบแบบสำรวจออนไลน์
 12. ระบบขอทุนการศึกษา และทุนฝึกอบรม
 13. ระบบค้นหาข้อมูลรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ที่เสียภาษีสรรพสามิต
 14. ระบบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
 15. ระบบควบคุมการใช้สุราสามทับแปลงสภาพในสถานการณ์โควิด-19
 16. ระบบงาน PM
 17. ระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
 18. ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
 19. ระบบงานสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต (Law)
 20. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 21. ระบบจัดเก็บเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Document Center:EDMS)
 22. ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Document Management System)
 23. ระบบจัดการสมุดโทรศัพท์ (Phonebook)
 24. ระบบตรวจสอบการนำเข้าสุราสามทับ
 25. ระบบติดตามการตรวจรับและเบิกจ่ายโครงการ (Budget Tracking Project)
 26. ระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูล (ED Drive)
 27. ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย Desktop Management (Starcat)
 28. ระบบบริหารจัดการแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน (BCP)
 29. ระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT
 30. ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน
 31. ระบบพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน
 32. ระบบรถยนต์คันแรก (First Car)
 33. ระบบรายงานเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศ
 34. ระบบรายงานการปฏิบัติงาน Operator (DC/DR)
 35. ระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จ ของการปฎิบัติงาน
 36. ระบบริหารจัดการเว็บเซอร์วิส ESB (E-Catalog)
 37. ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature)
 38. ระบบสนับสนุนการสอบสัมภาษณ์และการประเมินผลงาน
 39. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์ (EDCS)
 40. ระบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อหน่วยงาน (Excise Smart Survey)
 41. ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Helpdesk)

ด้านบริการประชาชน

 1. เว็บไซต์ 5 ภาษา
 2. เว็บไซต์กรมสรรพสามิต
 3. คู่มือสำหรับประชาชน
 4. ระบบแจ้งราคาขายปลีก
 5. ระบบข้อมูลเปิดกรมสรรพสามิต (Open Data)
 6. ระบบค้นหาข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำ
 7. ระบบช่วยสืบค้นพิกัดอัตราภาษีและคำนวณภาษี (ETRS)
 8. ระบบชำระภาษีและยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 9. ระบบตรวจสอบพื้นที่จำหน่ายสุรา (Liquormap)
 10. ระบบบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS)
 11. ระบบรถยนต์คันแรก (First Car)
 12. ระบบสารสนเทศกฎหมายสรรพสามิต
 13. ระบบสารานุกรม (E-book)
 14. ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

ระบบงานบน Mobile

1. ระบบ ED-iBook

 • iOS รองรับ V 8.0 หรือสูงกว่า
 • Android รองรับ V 4.4 หรือสูงกว่า

2. ระบบ Ethanol

 • iOS
 • Android รองรับ V 4.2 หรือสูงกว่า

3. ระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

 • iOS
 • Android รองรับ V 4.0.3 หรือสูงกว่า

4. ระบบ EDIT

 • iOS
 • Android รองรับ V 9.0 หรือสูงกว่า

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมสรรพสามิต (BI)

6. ระบบงานตรวจส่งออก (ED Export X)

7. ระบบสำรวจราคาขายปลีก (SRP Survey)

 • iOS รองรับ V 9.0 หรือสูงกว่า
 • Android รองรับ V 6.0 หรือสูงกว่า

8. ระบบยื่นแบบชำระภาษี และต่อใบอนุญาต (Excise Smart Service)

 • iOS รองรับ V 11.0 หรือสูงกว่า
 • Android รองรับ V 4.4 หรือสูงกว่า

9. ระบบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต

 • iOS
 • Android รองรับ V 5.0 หรือสูงกว่า

10. ระบบเบาะแส สรรพสามิต

 • iOS รองรับ V 9.1 หรือสูงกว่า
 • Android รองรับ V 4.4 หรือสูงกว่า

11. ระบบ ตรวจสอบแสตมป์

 • iOS
 • Android รองรับ V 4.4 หรือสูงกว่า

12. ระบบสมุดโทรศัพท์ผู้บริหารกรมสรรพสามิต (PhoneBook)

 • iOS รองรับ V 4.0 หรือสูงกว่า
 • Android รองรับ V 7.0 หรือสูงกว่า

13. ระบบรายงานสถานะความพร้อมใช้ระบบสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (ED IT Service)

14. ระบบ Excise QR

 • iOS รองรับ V 4.1 หรือสูงกว่า
 • Android

15. ระบบกฎหมายสรรพสามิต (The Excise Law)

 • iOS
 • Android รองรับ V 4.4 หรือสูงกว่า

16. ระบบ e-Library เรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์