ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ : อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์ : https://www.excise.go.th/itc
E-mail : itc@excise.go.th
Map :
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 241 5600 ต่อ 61101-08
ส่วนพัฒนาระบบงาน หมายเลขโทรศัพท์
ระบบงานทะเบียน 64316, 64319
ระบบงานรายได้ 64315, 64318, 64303, 64311
ระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการส่งสินค้าเอทานอล 64305, 64307
fax (1).png   FAX : 02-2448278
ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งการใช้งาน e-mail กรมสรรพสามิต 63509, 63510
แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 63515
แจ้งเครือข่ายฯ 63518, 63506
fax (1).png   FAX : 02-2417057
ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ หมายเลขโทรศัพท์
phone.png  สายตรง 02-2436115
ระบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และแจ้งราคาค่าบริการ 64403, 64407, 64420
ระบบวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 64408
ระบบผู้กระทำผิดกฎหมาย 64409
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต (BI) 64411, 64412, 64418
fax (1).png   FAX : 02-2436115
ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์
phone.png  สายตรง 02-2411466
ระบบชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 64202, 64209
ระบบใบอนุญาต 64206, 64211
ระบบคืนยกเว้นภาษี 64203, 64213, 64214
ปลดล็อครถยนต์คันแรก 64205, 64204
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 64216, 64208
fax (1).png   FAX : 02-6686398
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์
งานธุรการทั่วไป 61101, 61102, 61103
fax (1).png   FAX : 02-2437280
Help Desk หมายเลขโทรศัพท์
ระบบงานหลัก 61601-08
รถยนต์คันแรก 61601-08