ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

Cover-Brochures-Digital-Excise-Plan.jpg

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

EXCISE ACTION PLAN 2023

Cover-Brochures-Digital-Excise-Plan.jpg

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

EXCISE ACTION PLAN 2021 - 2025

Cover-Brochures-Digital-Excise-Plan.jpg

แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2565 - 2568

DIGITAL EXCISE PLAN 2022 - 2025

Cover-Brochures-Digital-Excise-Plan.jpg

แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต

โครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2564

Cover-Brochures-Digital-Excise-Plan.jpg

บทสรุปผู้บริหารแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต

โครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2564

ฉบับภาษาไทย

Cover-Brochures-Digital-Excise-Plan.jpg

EXECUTIVE SUMMARY REPORT

Digital Government Plan For Excise Department

English Version

Cover-Brochures-Digital-Excise-Plan.jpg

แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DIGITAL GOVERNMENT) สำหรับกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2561 – 2563

Digital Government For Excise Department