ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.png ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ.png ส่วนพัฒนาระบบงาน.png

ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ.png ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.png