ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ

(Declaration of Intention "Honesty in Administration")

  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ Download
  •