เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา

  
ส่วนพัฒนาระบบงาน หมายเลขโทรศัพท์
ระบบงานทะเบียน 64316, 64319
ระบบงานรายได้ 64315, 64318, 64303, 64311
ระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการส่งสินค้าเอทานอล 64305, 64307
FAX: 02-2448278
         ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย            หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งการใช้งาน e-mail กรมสรรพสามิต 63509, 63510
แจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 63515
แจ้งเครือข่ายฯ 63518, 63506
FAX: 02-2417057
       ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ           หมายเลขโทรศัพท์ 
สายตรง 02-2436115
ระบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และแจ้งราคาค่าบริการ 64403, 64407, 64420
ระบบวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 64408
ระบบผู้กระทำผิดกฎหมาย 64409
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต (BI) 64411, 64412, 64418, 
FAX: 02-2436115
       ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ       หมายเลขโทรศัพท์ 
สายตรง 02-2411466
ระบบชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 64202, 64209
ระบบใบอนุญาต 64206, 64211
ระบบคืนยกเว้นภาษี 64203, 64213, 64214
ปลดล็อครถยนต์คันแรก 64205, 64204
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 64216
FAX: 02-6686398
                       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                            หมายเลขโทรศัพท์ 
งานธุรการทั่วไป 61101, 61102, 61103
FAX: 02-2437280
                                  Help Desk                                       หมายเลขโทรศัพท์ 
ระบบงานหลัก 61601-08
รถยนต์คันแรก 61601-08