ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรม โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019))

นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร จัดฝึกอบรมโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในพิธีเปิด ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowladge management) เรื่อง ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดการความรู้ KM ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบแผนงานและติดตามประเมินผล PM ไปในทิศทางเดียวกัน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้นำเสนอผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 และแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต รวมถึง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปลี่ยนกรมสรรพสามิตในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation" เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และวางแผนส่งเสริม การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิตอย่างเป็นระบบ ...

ข่าวทั้งหมด