ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้นำเสนอผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 และแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต รวมถึง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมสรรพสามิต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา การจับสลากของขวัญ รวมถึง เลี้ยงอาหารกลางวัน ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว