ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการจัดการความรู้ : การขอเข้าพื้นที่ Data Center เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการขอเข้าพื้นที่ Data Center การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มในระบบเอกสารปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ (https://it-form.excise.go.th) อย่างถูกต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องอบรม 504 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยได้รับเกียรติจากนายสุดใจ พรมพล ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศและบริการ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพร้อมทีมงาน โดยเนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอเข้าพื้นที่ Data Center และการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มในระบบเอกสารปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการจัดการความรู้ สร้างจิตสำนึกส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เรื่อง สร้างจิตสำนึกส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร โดยมี ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ EASE EXCISE สู่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต ติตอาสา กตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต ติตอาสา กตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คือ ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการจัดการความรู้ : การฝึกอบรมหลักสูตรสถานะแนวทางดำเนินการชุดกฎหมาย กฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องอบรม 204 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องอบรม 204 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)...

ข่าวทั้งหมด