ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สำหรับการให้บริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom พร้อมทั้งกล่าวนโยบายและทิศทางการพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นำเสนอทิศทางการพัฒนาระบบ Biz Portal ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอภาพรวมการใช้งานระบบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริจาคหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินบริจาค...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานฟังก์ชัน Model สำหรับคาดการณ์ภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowladge management) ครั้งที่ 2 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การใช้งานฟังก์ชัน Model สำหรับคาดการณ์ภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักแผนภาษี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรม โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019))

นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร จัดฝึกอบรมโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในพิธีเปิด ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowladge management) เรื่อง ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...

ข่าวทั้งหมด