กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

2.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและเงินกองทุนสวัสดิการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ระหว่างวันที่ 16 - 26 มกราคม 2566 โดยมี นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างด 

7.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าศึกษาดูงาน

 

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
▪︎ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
▪︎ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
▪︎ สำนักงานประกันสังคม
▪︎ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรมบัญชีกลาง มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
▪︎ เทคนิค วิธีดำเนินงาน ตามประเด็นการพิจารณา 12 ประเด็น โดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
▪︎ การจัดทำ Audit Universe และการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดย นางสาวประภัสสร เสนาพล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

16.jpg

โครงการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

วันที่ 12 ธันวาคม 2565
นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ความเสี่ยง/ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน"
ในหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหาร สำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและเงินกองทุนสวัสดิการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและเงินกองทุนสวัสดิการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 โดยมี นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว