กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

301108.jpg

การประชุมเพื่อจัดทำการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM)  ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำ KM เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจหลักเกณฑ์ และปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

หาดใหญ่_๒๒๐๒๑๗_2.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฎิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและการเบิกจ่าย  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  การเปรียบเทียบคดี และการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายภานุพงศ์   ศรีเกตุ  สรรพสามิตภาคที่ 9 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Innovation 2021_๒๑๑๒๒๒_1.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government)

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการและบริการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล (Process and service innovation development for digital government) ซึ่งได้ส่งผลงานเข้าร่วมในหัวข้อ “CoNAN+ Covid 19 ระบบการตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต” ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ประเภทรางวัลนวัตกรรมต่อยอด เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564  ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับรางวัลดังนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  ประเภทรางวัลนวัตกรรมต่อยอด

2.รางวัลดีเด่นด้านการนำเสนอ

S__15261698.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตได้เข้าตรวจการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฎิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและการเบิกจ่าย  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  การเปรียบเทียบคดี และการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายอนุวัฒน์  ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ปิดตรวจ พท 2_๒๑๐๒๒๓_0.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตได้เข้าตรวจการปฎิบัติงาน  ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบราร  การปฎิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  การเปรียบเทียบคดี และการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2  ระหว่างวันที่ 12 - 22 มกราคม  2564 โดยมี นางสาวรัษฎา   วานิชกร สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว