กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

536562.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมโครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" ประจำเดือนเมษายน

กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ESG กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบขวด และฝา จำนวน 121 ขวด ประจำเดือนเมษายน ให้กับผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1  ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน และ 1 - 8 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายยุคล กำเหนิดแขก สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

7.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าศึกษาดูงาน

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
▪︎ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
▪︎ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
▪︎ สำนักงานประกันสังคม
▪︎ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรมบัญชีกลาง มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
▪︎ เทคนิค วิธีดำเนินงาน ตามประเด็นการพิจารณา 12 ประเด็น โดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
▪︎ การจัดทำ Audit Universe และการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดย นางสาวประภัสสร เสนาพล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

16.jpg

โครงการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

วันที่ 12 ธันวาคม 2565
นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ความเสี่ยง/ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน"
ในหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหาร สำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

INT ESG (1).jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมโครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้"

กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ESG กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบขวด และฝา จำนวน 120 ขวด ให้กับผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว