IMG-1981.JPG
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
กลุ่มตรวจสอบภายใน : ผู้บันทึกข้อมูล 

ดาวน์โหลด.jpg
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
 : ผู้บันทึกข้อมูล