: ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_0999.jpg
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในระดับ เป็นไปตามมาตรฐาน "General Conforms : GC" รอบที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
 : ผู้บันทึกข้อมูล