กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

คณะผู้ตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกฎหมาย ส่วนอำนวยการ ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการทำงาน ESG

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการทำงาน ESG ด้วยการจัดกิจกรรม "แยกขวดพลาสติก เดือนละ 100 ขวด" เพื่อส่งต่อให้โครงการ วน ♻️ (WON project's drop point for clean plastic bags.)ณ สำนักงานเขตดุสิต

 

1.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน และ นางสาวประภัสสร เสนาพล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และการพัสดุ" โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 " ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

1.jpg

ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากอธิบดี กรมสรรพสามิต เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

“การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร เป็นการประเมินโดยกรมบัญชีกลาง และมีคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณารับรองผลการประเมิน
การพิจารณาผลเพื่อการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงบริบทของประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงาน นำไปสู่การกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือกับการบริหารงานของภาครัฐ

 

กรมสรรพสามิต ได้รับผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับดี (Leveraging) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้ส่งเข้าร่วมประเมิน จำนวน 27 หน่วยงาน และผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 หน่วยงาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกรมสรรพสามิต ที่เป็นตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE (ESG) ด้านการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance)

 

1.jpg

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง”

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว