กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1561690501161.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี และการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

line_126821338669528.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบทียบคดี และการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

IMG-1981.JPG

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบทียบคดี และการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 โดยเได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลด.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผลดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

21616151_505020046498514_5200991996513210161_n.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี และการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2  ระหว่างวันที่ 21 -25 มกราคม 2562 และ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว