กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์   มาตรฐานและจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน